ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HEF MARKETING

Artikel 1. Definities

HEF: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEF Marketing B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 83506993.

Opdrachtgever: de wederpartij (rechtspersoon) die de Opdracht verleent aan HEF.

Partijen: HEF en de opdrachtgever tezamen.

Overeenkomst: de Overeenkomst op basis waarvan HEF zijn werkzaamheden verricht en/of haar diensten verleend en/of producten levert.

Schriftelijk: per e-mail of per post.

 

Artikel 2. Algemene bepalingen en toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Offerte, Opdracht en Overeenkomst tussen HEF en Opdrachtgever en/of op alle diensten, werkzaamheden, adviezen, handelingen en/of leveringen van producten door of namens HEF ten behoeve van Opdrachtgever. Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de betreffende Offerte, Opdracht of Overeenkomst tussen Opdrachtgever en HEF. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Opdrachtgever en/of meewerk. 
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met HEF, in het geval door HEF bij de uitvoering ervan derden worden ingeschakeld.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden kan niet worden afgeweken. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.
 4. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden, Inkoopvoorwaarden of andere Voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. HEF en Opdrachtgever zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor HEF, maar ook voor alle (rechts)personen, die door HEF bij de uitvoering van een Overeenkomst met Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook zijn ingeschakeld of betrokken (waaronder door HEF ingeschakelde derden, Medewerkers en/of hulppersonen, alsmede directie en/of bestuurders van HEF) kunnen eveneens op alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. 
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HEF en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen en/of zich tussen partijen een situatie voordoet, die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden en/of dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 9. Indien HEF niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HEF in enigerlei mate het recht zou hebben verwerkt om in andere gevallende stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 10. HEF heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten. Van toepassing is de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever de door HEF uitgebrachte Offerte schriftelijk accepteert en/of een door HEF aan Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging en/of na een akkoord verklaring van Opdrachtgever per email. De uitvoering van een Overeenkomst wordt alleen gestart indien een Offerte of schriftelijke Overeenkomst is getekend, retour gezonden en door HEF is ontvangen dan wel op het moment dat HEF al dan niet op uitdrukkelijk verzoek met de uitvoering van de Overeenkomst conform de bepalingen van de Offerte en/of opdrachtbevestiging is aangevangen. 
 2. De opdrachtbevestiging van HEF wordt geacht de inhoud en de strekking van de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
 3. HEF is te allen tijde gerechtigd een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Aanbiedingen en/of offertes van HEF gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en/of orders van Opdrachtgever.

 

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal aan HEF alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de diensten en/of producten mogelijk te maken. Opdrachtgever verstrekt de gegevens, bescheiden, stukken en/of informatie, waarvan HEF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Werkzaamheden dan wel de te verlenen diensten en/of producten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste gegevens, bescheiden, stukken en/of informatie. HEF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige fouten of schade indien Opdrachtgever foutieve informatie en/of gegevens heeft aangeleverd. Opdrachtgever vrijwaart HEF tegen aanspraken (van derden) ter zake. 
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De termijn waarbinnen HEF de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens en informatie door HEF zijn ontvangen.
 3. Indien voor de uitvoering van de Opdracht dan wel voor de te verlenen diensten en/of producten noodzakelijke documenten, gegevens niet, niet tijdig of niet Overeenkomstig de afspraken ter beschikking van HEF staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft HEF het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 4. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door HEF redelijkerwijs verlangde informatie en/of gegevens en loopt de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren en/of alle schade volledig voor rekening van Opdrachtgever. HEF is daarnaast gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige (schade)vergoeding. 

 

Artikel 5. Uitvoering van Overeenkomst

 1. HEF zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. HEF zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de wensen van Opdrachtgever zoveel mogelijk in acht nemen, maar heeft creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen interpretaties tot bepaalde conclusies te komen, die van invloed zijn op de inhoud van de diensten althans het resultaat van de te verlenen diensten en/of producten en/of de te verrichten werkzaamheden.
 2. HEF neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de Opdracht.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft HEF het recht bepaalde diensten en/of werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze door HEF in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, door HEF worden uitgekozen. HEF is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De totale kosten, die het inschakelen van derden met zich brengt, zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 5. Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de diensten en/of werkzaamheden in fasen zal geschieden, kan HEF de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en eventuele schade zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 6. HEF is gerechtigd om de uitgevoerde fasen afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren.
 7. Een ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door Opdrachtgever aan te leveren informatie, gegevens, materialen, producten, software en alle overige ondeugdelijke toeleveringen door Opdrachtgever, die HEF tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs en/of tarieven. 
 8. Elke door HEF aan Opdrachtgever genoemde termijn, waarbinnen de Overeenkomst zal worden uitgevoerd, geldt bij benadering en is slechts indicatief. De Overeenkomst kan niet door Opdrachtgever wegens overschrijding van de termijn worden beëindigd. Wanneer het voor HEF niet mogelijk blijkt de Opdracht uit te voeren binnen de termijn, zullen partijen in overleg treden over de verlenging van de termijn waarvoor de Overeenkomst is afgesloten. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding wegens overschrijding van de termijn. 
 9. Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden en/of diensten een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor HEF. 
 10. Extra te maken kosten door HEF in verband met de door Opdrachtgever gewenste spoed zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever. 
 11. Opdrachtgever zal iedere conceptversie van door HEF te vervaardigen dienst(en) en/of producten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan HEF schriftelijk kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door HEF eenmalig aangepast, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen en nogmaals aan Opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd. HEF is gerechtigd om te verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde producten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door Opdrachtgever en/of dat Opdrachtgever een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. Opdrachtgever mag de vervaardigde producten pas gebruiken, nadat HEF de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen en door Opdrachtgever aan alle (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst is voldaan. 
 12. In geval HEF in reeds goedgekeurde producten dan wel bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is HEF gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6. Wijziging van Overeenkomst en meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende diensten en/of werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. 
 2. Indien er tussentijdse wijzigingen in de Opdracht ontstaan door toedoen van Opdrachtgever, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht, het niet tijdig ter beschikking stellen van documenten, gegevens of medewerkers, zal HEF de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 3. Indien na het aanvaarden van de Opdracht blijkt dat deze als gevolg van bij HEF niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft HEF het recht te vorderen dat zo mogelijk de Opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk zal zijn. Overschrijding van de levertijden, dan wel het niet verwezenlijken van de gemaakte doelstellingen – door welke oorzaak dan ook – verplicht HEF jegens Opdrachtgever niet tot enigerlei vergoeding van schade die door Opdrachtgever of door derden is geleden.
 4. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed hetgeen door Opdrachtgever wordt aanvaard. HEF zal Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.
 5. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal HEF Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.
 6. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal HEF schriftelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.
 7. Wanneer HEF op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever aan HEF worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van HEF. HEF is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

 

Artikel 7. Facturatie en betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is HEF gerechtigd om bij opdrachtverstrekking gelijk 100% van het totale Offertebedrag dan wel het totaal verschuldigde bedrag en/of vergoeding en/of prijzen en/of tarieven conform de Overeenkomst aan Opdrachtgever te factureren. Opdrachtgever dient volledige en tijdige betaling van de factuur te voldoen aan HEF voorafgaand aan de aanvang van de diensten en/of werkzaamheden. 
 3. HEF behoudt te allen tijde het recht om tussentijds alle reeds gemaakte uren dan wel gemaakte kosten in rekening te brengen aan Opdrachtgever.  
 4. Bij maandelijkse abonnementen factureert HEF aan de opdrachtgever op de eerste van de maand.
 5. Bij niet tijdige betaling behoudt HEF zich het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel stop te zetten. 
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval genoemde wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van volledige betaling.
 7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen jegens HEF, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, zulks met een minimum bedrag van €250,00. Indien HEF hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 8. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. 
 9. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd facturen in termijnen te betalen, tenzij HEF daarmee schriftelijk heeft ingestemd. HEF is voorts gerechtigd tot opschorting en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien geen betaling in termijnen is overeengekomen, geldt eveneens dat bij het onbetaald laten van enige factuur van HEF zowel het volledig saldo van de betreffende factuur, alsmede reeds gefactureerde en nog te factureren diensten en/of werkzaamheden, alsmede al het overige hetgeen schuldeiser van Opdrachtgever te vorderen mocht hebben ineens opeisbaar zijn.
 10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan betalingen op te schorten, dan wel zich te beroepen op korting of verrekening, c.q. compensatie.
 11. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van HEF, aanleiding geeft, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van HEF een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens HEF. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van Opdrachtgever. 
 12. Indien Opdrachtgever het in lid 11 van dit artikel bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door HEF gestelde termijn, is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is HEF dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij Opdrachtgever in te roepen. In dat geval is Opdrachtgever verplicht om HEF schadeloos te stellen voor de door HEF geleden verliezen of schade.
 13. Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichting op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. 
 14. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aan de zijde van Opdrachtgever zijn de vorderingen van HEF onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 8. Tarieven

HEF is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven te wijzigen. HEF zal de klant hier minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van op de hoogte stellen.

 

Artikel 9. Klachten

 1. Een klacht gericht op de verrichte werkzaamheden door HEF dient binnen een termijn van 30 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk ingesteld te worden bij de betreffende contactpersoon binnen HEF.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Indien een klacht niet tijdig is ingesteld vervallen alle rechten omtrent die klacht.
 4. Indien sprake is van een onterechte klacht aan de zijde van opdrachtgever, komen de gemaakte kosten in verband met die klacht voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 10. Opschorting

Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, dan is HEF gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot de openstaande facturen zijn voldaan.

 

Artikel 11. Geheimhouding

 1. HEF is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van de door opdrachtgever verstrekte vertrouwelijke informatie, tenzij enige wettelijke bepaling/voorschrift haar daartoe verplicht. 
 2. De opdrachtgever wordt hier – indien mogelijk – vooraf van op de hoogte gesteld. 
 3. Opdrachtgever kan toestemming verlenen voor het delen van vertrouwelijke informatie met derden.
 4. Opdrachtgever heeft tevens geheimhouding tegenover derden ten aanzien van de in de overeenkomst opgenomen afspraken tussen opdrachtgever en HEF.

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom 

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Overeenkomst door HEF ontwikkelde, voortgebrachte, vervaardigde producten en/of verleende diensten berusten uitsluitend bij HEF dan wel bij door HEF ingeschakelde derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover dergelijke rechten slechts verkregen kunnen worden door een depot of registratie, is uitsluitend HEF daartoe bevoegd. Het leveren van producten aan Opdrachtgever strekt niet tot enige overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten.
 2. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de klantdata en/of andere door Opdrachtgever aangeleverde producten aan HEF blijven berusten bij Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart HEF voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een (Intellectueel Eigendoms-) recht vanwege de klantdata of producten, zoals afkomstig van de Opdrachtgever of zijn eindgebruikers.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en op voorwaarde dat Opdrachtgever voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens HEF uit hoofde van de Overeenkomst, verkrijgt Opdrachtgever op door HEF in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde, vervaardigde of geleverde producten en/of verleende diensten een niet-exclusief, onbeperkt, overdraagbaar, eeuwigdurend en sublicentieerbaar recht om deze te gebruiken voor de overeengekomen doelstellingen en voor de overeengekomen duur in de Overeenkomst. Tenzij anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever de producten slechts inzetten voor het beoogd gebruik binnen zijn eigen bedrijf of organisatie. 
 4. Opdrachtgever zal zich bij het gebruik strikt houden aan de voorwaarden, zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden of anderszins door HEF aan  Opdrachtgever is opgelegd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEF is Opdrachtgever niet gerechtigd om vervaardigde producten te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins te gebruiken, al dan niet in gewijzigde vorm of op welke wijze of voor welk doel dan ook en evenmin gerechtigd aan derden zodanig gebruik toe te staan. Het gebruik van producten anders dan overeengekomen is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEF en na betaling door Opdrachtgever van een nader overeengekomen vergoeding voor aanvullend dan wel afwijkend gebruik.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is en blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de voldoening van alle muziek-, beeld-, film-, video- en andere rechten, lasten en heffingen aan de betrokken instanties voor het betreffende gebruik van Producten.
 6. Het is HEF toegestaan de in het kader van de Overeenkomst door HEF voortgebrachte of geleverde Producten en/of verleende Dienst te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. Voorts is HEF gerechtigd de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. 
 7. In geval van overtreding door Opdrachtgever van één of meer bepalingen in dit artikel verbeurt Opdrachtgever jegens HEF een direct, en zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist, opeisbare boete van € 25.000,00 per overtreding, te vermeerderen met € 2.500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van HEF om volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. HEF heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor verzekerde bedragen, die in overeenstemming zijn met de binnen de branche gebruikelijke bedragen.
 2. De totale aansprakelijkheid van HEF wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van HEF in dat onderhavige geval uitkeert. Mocht haar verzekeraar niet tot uitkering overgaan – om welke reden dan ook – dan is de door HEF te vergoeden directe schade beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal de voor die Overeenkomst bedongen prijs dan wel factuurwaarde (excl. BTW). Echter, in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van HEF voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 10.000,00. 
 3. Aansprakelijkheid van HEF voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan HEF voorgeschreven zaken of materialen van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan HEF voorgeschreven toeleveranciers, personeel of enig andere derde, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van HEF verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. Tevens is HEF niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het door HEF geleverde materiaal. HEF is ook niet aansprakelijk voor schade aan zaken van Opdrachtgever of derden, waaronder beschadiging, verminking of verlies van zaken.
 4. De in de leden 2 en 3 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid van HEF, komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HEF.  
 5. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van HEF wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien Opdrachtgever HEF onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn tot zuivering van de nakoming wordt gesteld, en HEF ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat HEF adequaat kan reageren.
 6. Eventuele aanspraken tot vergoeding van (directe) schade dienen binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn recht op vergoeding van schade heeft verwerkt.
 7. Voor zover HEF bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van andere leveranciers dan wel ingeschakelde personen en derden, gelden dezelfde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid, zoals deze zijn verwoord in deze Algemene Voorwaarden ten gunste van deze leveranciers dan wel ingeschakelde personen en derden die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. HEF is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een handelen of nalaten van andere partijen, waarmee Opdrachtgever rechtstreeks een Overeenkomst heeft gesloten.
 8. HEF is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, uit welke hoofde dan ook, van ingeschakelde derden. HEF kan aansprakelijkheidsbeperkingen van derden ook namens Opdrachtgever aanvaarden.
 9. HEF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HEF is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens aan HEF. 
 10. De uitvoering van de Overeenkomst door of namens HEF geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen nimmer rechten ontlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst door HEF. Opdrachtgever vrijwaart HEF tegen alle vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden – uit welke hoofde dan ook – door of verband houdende met door HEF ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Diensten en/of verrichte Werkzaamheden. Opdrachtgever zal ook de kosten van juridische bijstand in en buiten rechte, die HEF te dezer zake zal maken, vergoeden. 
 11. Opdrachtgever vrijwaart HEF voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte en bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte producten, informatie en/of gegevens.
 12. Opdrachtgever vrijwaart HEF voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Opdrachtgever zal ook de kosten van juridische bijstand in en buiten rechte, die HEF te dezer zake zal maken, vergoeden.
 13. Indien Opdrachtgever aan HEF informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 14. HEF is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken, die onopgemerkt zijn gebleven in de door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde conceptversies dan wel proeven. HEF is op generlei verantwoordelijk voor fouten in producties en de daaruit vloeiende gevolgkosten, indien de producties door HEF of door Opdrachtgever zelf worden verzorgd of worden verzorgd door derden, die door HEF en/of door Opdrachtgever zijn aangewezen. 

 

Artikel 14. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere oorzaak die leidt tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van HEF.

Indien voorgaande situatie zich voortdoet zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen, zonder enige schadevergoedingsverplichting aan de zijde van HEF.

 

Artikel 15. Gebruik materialen voor marketingdoeleinden

Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is HEF gerechtigd om de bedrijfsnaam en/of het logo van Opdrachtgever te plaatsen op haar website en deze in film, woord en geschrift te gebruiken voor marketing- en acquisitiedoeleinden. 

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle adviezen, aanbiedingen, Offertes, Opdrachten en/of Overeenkomsten tussen HEF en Opdrachtgever, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van een Overeenkomst tussen HEF en Opdrachtgever worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.