Artikel 1 Definities

HEF Marketing B.V. (‘HEF’): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. HEF is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 83506993.

Opdrachtgever: de wederpartij (rechtspersoon) die de opdracht verleent aan HEF.

Partijen: HEF en de opdrachtgever tezamen.

Overeenkomst: de overeenkomst/opdracht op basis waarvan HEF zijn werkzaamheden verricht.

Schriftelijk: per e-mail of per post.

Dagen: werkdagen (maandag tot en met vrijdag). Met inachtneming van nationale feestdagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, facturen, aanbiedingen, leveringen van diensten en opdrachten aangegaan met/geleverd door/aangeboden door HEF.
 2. Aanvullende voorwaarden bindend HEF niet, tenzij schriftelijk is overeengekomen.
 3. HEF behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen HEF en opdrachtgever ontstaat door middel van aanbod en aanvaarding. Het aanbod geschiedt in de vorm van een offerte en de aanvaarding geschiedt door middel van ondertekening.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte door de opdrachtgever ondertekend wordt.
 3. De overeenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde/onbepaalde tijd. De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt zonder opzegging stilzwijgend met één kalendermaand verlengd.
 4. De opzegtermijn van de overeenkomst tussen HEF en opdrachtgever voor een onbepaalde tijd bedraagt één kalendermaand.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtgever

 1. Voor het uitvoeren van de overeenkomst dient opdrachtgever de gegevens en bescheiden die nodig zijn voor het uitoefenen van de overeenkomst tijdig aan HEF te overhandigen.
 2. Indien de nodige gegevens en bescheiden niet tijdig overhandigd worden door opdrachtgever aan HEF en er extra kosten voortvloeien uit vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, dan komen die voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. HEF verricht enkel werkzaamheden voor opdrachtgever uit hoofde van de gesloten overeenkomst.
 2. HEF werkt slechts op basis van een inspanningsverplichting. Er is geen sprake van een resultaatsverplichting. HEF kan niet garanderen dat door zijn werkzaamheden opdrachtgever meer omzet/klanten behaald.
 3. HEF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prestaties.
 4. HEF neemt bij de uitvoering van de overeenkomst de toepasselijke wet- en regelgeving in acht.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever kan HEF verzoeken om de overeenkomst te wijzigen. HEF is pas verplicht hier uitvoering aan te geven indien beide partijen hier schriftelijk akkoord voor hebben gegeven.
 2. Eventueel overwerk zal HEF pas uitvoeren na schriftelijke of mondelinge toestemming van opdrachtgever.

Artikel 7 Vergoeding en betaling

 1. Opdrachtgever is aan HEF een vergoeding verschuldigd voor de uitvoering van de opdracht/opdrachten conform de overeenkomst.
 2. Er is een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing.
 3. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele bijkomende kosten zoals overwerk. De bijkomende kosten worden eerst door partijen besproken.
 4. Bij maandelijkse abonnementen factureert HEF aan de opdrachtgever op de eerste van de maand.

 

Artikel 8 Tarieven

 1. HEF is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven te wijzigen. HEF zal de klant hier minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van op de hoogte stellen.

Artikel 9 Klachten

 1. Een klacht gericht op de verrichte werkzaamheden door HEF dient binnen een termijn van 30 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk ingesteld te worden bij de betreffende contactpersoon binnen HEF.
 2. Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Indien een klacht niet tijdig is ingesteld vervallen alle rechten omtrent die klacht.
 4. Indien sprake is van een onterechte klacht aan de zijde van opdrachtgever, komen de gemaakte kosten in verband met die klacht voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Opschortende werking

Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, dan is HEF gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot de openstaande facturen zijn voldaan.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. HEF is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van de door opdrachtgever verstrekte vertrouwelijke informatie, tenzij enige wettelijke bepaling/voorschrift haar daartoe verplicht. De opdrachtgever wordt hier – indien mogelijk – vooraf van op de hoogte gesteld. 
 2. Opdrachtgever kan toestemming verlenen voor het delen van vertrouwelijke informatie met derden.
 3. Opdrachtgever heeft tevens geheimhouding tegenover derden ten aanzien van de in de overeenkomst opgenomen afspraken tussen opdrachtgever en HEF.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

 1. HEF behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten welke zij ontwikkelt/ontwerpt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie van HEF openbaar te maken. Hieronder wordt onder meer verstaan het verspreiden/bewerken van producten geleverd door HEF.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. HEF zal haar werkzaamheden naar behoren verrichten. Indien er schade ontstaat doordat HEF in het bezit is van verkeerd verstrekte informatie door opdrachtgever, dan is HEF voor die schade niet aansprakelijk. 
 2. Indien er schade ontstaat die te wijten is aan HEF, dan is HEF slechts aansprakelijk voor direct schade.
 3. HEF is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan in geval van overmacht, in de zin van artikel 13.
 4. HEF is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan tijdens de periode dat HEF de werkzaamheden heeft opgeschort, zoals bedoeld in artikel 10.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere oorzaak die leidt tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van HEF.
 2. Indien voorgaande situatie zich voortdoet zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen, zonder enige schadevergoedingsverplichting aan de zijde van HEF.

 

Artikel 15 Geschillen

 1. Bij geschillen is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden bindend.
 2. Eventuele geschillen worden behandeld door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.